«World»  : «Frysk»  : Kultuer


 Literatuer
 Muzyk
Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Frysk»  : Kultuer Sites
De Moanne
Meartalich kultureel opinyblêd. De bydragen binne meast yn it Nederlânsk en it Frysk.
www.demoanne.nl/
De Ried fan de Fryske Beweging
Yn 1945 oprjochte as in platfoarm fan bewegingsselskippen. It is in oerkoepeljende frijwilligersorganisaasje dy't de Fryske taal en kultuer yn de breedste sin fersterkje wol.
fryskebeweging.nl/
Omrop Fryslân
Makket radio en televyzje yn it Frysk.
www.omropfryslan.nl/
Willem Mook Fine-art
Oer it wurk fan byldzjend keunstner út Ljouwert.
www.mookart.nl/

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work